วิสัยทัศน์ ( Vision )

             โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม  ดำรงชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกอนุรักษ์ท้องถิ่น ภูมิใจในความเป็นไทยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปรัชญาการศึกษา

สิกฺขา ว ปญฺญาวหติ
การศึกษาเป็นบ่อเกิดของความรู้

 คำขวัญโรงเรียน
โรงเรียนสะอาด   มาตรฐานวิชาการดี  มีคุณธรรม  น้อมนำปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง

สีประจำโรงเรียน
แดง – ขาว

 อักษรย่อของชื่อโรงเรียน
.ส.

 

ติดต่อเรา


โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 098 570 3927 
E-mail : watphoprasit2015@gmail.com
admin : Mr.Nattiwat  Sribut