ประวัติโดยย่อ  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์  ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2465 บนที่ดินวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ซึ่งเป็นวัดร้างไม่มีศาสนสถานแล้ว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ  ปี พ.ศ. 2483 ได้รับงบประมาณทางราชการมาสร้างอาคารเรียน  ตามแบบ ป.1 ฉ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2503  ต่อมาเกิดฝนตกหนักและลมแรงทำให้หลังคาพังลงมา ทางโรงเรียนจึงทำการขออนุญาตรื้อถอน  คณะครูและกรรมการได้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.  2505 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน

 1. นายสาย พันธุประ
 2. นายฟู เมืองนิล
 3. นายจำรอง อัมพสุวรรณ์
 4. นายถนอม สิงห์ดี
 5. นายไกร เสืออินทร์
 6. นายอนันต์ ครุทธกะ (1 พ.ย. 34 – 30 ก.ย. 43)
 7. นางสาวพิสมัย อินทวาส (9 ต.ค. 43 – 24 ธ.ค. 51)
 8. นางสาวจำเนียร นุ้ยปรี (7 ม.ค. 52 – 31 มี.ค. 53)
 9. นายนิกร ศรีทอง (5 เม.ย.53 – 15 ธ.ค. 54)
 10. นายสมบูรณ์ โพธิรัง (24 ม.ค. 56 – 59)
 11. นางทองคำ รื่นอุรา (รก.ผอ. 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 61)
 12. นายนัตติวัฒน์ ศรีบุษย์ (รก.ผอ. 1 ต.ค. 61 – ปัจจุบัน)

 ปัจจุบัน โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มีพื้นที่ 11 ไร่ 2 งาน

 ที่ตั้งโรงเรียน

 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านบางตาเณร  ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทางห่างจากอำเภอสรรพยา 7 กิโลเมตร และห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  30 กิโลเมตร

 สภาพชุมชนโดยรวม

3.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

เขตบริการของโรงเรียน มี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 มีประชากร ชาย 436 คน หญิง 538 คน   หมู่ 3
มีประชากรชาย  402 คน หญิง 411 คน รวม 2 หมู่บ้านมีประชากร 1,787 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เทศบาลตำบลหาดอาษา หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตึก อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  เนื่องจากลักษณะสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อถึงฤดูฝน น้ำจะท่วมเกือบทุกปี  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 15,000 บาท จํานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5  คน ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง

3.2 โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน  โรงเรียนอยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้  เช่น ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน

กลุ่มแม่บ้าน ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหาดอาษา ชุมชนสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนข้อจำกัดคือ มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับเดียวกันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันมาก และผู้ปกครองบางส่วนนิยมนำบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนในเมืองทำให้โรงเรียนมีนักเรียนมาเรียนจำนวนน้อย

 

Add comment


Security code
Refresh

ติดต่อเรา


โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 098 570 3927 
E-mail : watphoprasit2015@gmail.com
admin : Mr.Nattiwat  Sribut