พันธกิจ ( Mission )

1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความรู้ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ท้องถิ่นและความเป็นไทย
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพทางกาย และมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนมีคุณภาพ ศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
3. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย
4. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

นโยบายโรงเรียน

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ประสานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
4. จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเต็มตามศักยภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยเน้นกระบวนการจัดกิจกรรมนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ติดต่อเรา


โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 098 570 3927 
E-mail : watphoprasit2015@gmail.com
admin : Mr.Nattiwat  Sribut